Created 10-Sep-12

From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG Yuhong

From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG Yuhong

From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG Yuhong

From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG Yuhong

From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG Yuhong

From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG Yuhong

LI Liming

LI Liming

LI Liming

LI Liming

JIAN Qingwu, ZHU Zhankuan

JIAN Qingwu,  ZHU Zhankuan

HU Yonghua

HU Yonghua

YAN Hong

YAN Hong

MENG Qingyue

MENG Qingyue

MENG Qingyue

MENG Qingyue

DANG Shaonong

DANG Shaonong

WANG Xueliang

WANG Xueliang

JIANG Yuhong

JIANG Yuhong

JIANG Yuhong

JIANG Yuhong

XU Dong

XU Dong

XU Dong

XU Dong

Peggy Bentley

Peggy Bentley