From left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG YuhongFrom left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG YuhongFrom left to right (top): DANG Shaonong, Ye Zhu, XU Dong, Sherine El-Toukhy, Sherry Rhodes, Naya Villareal, Charletta Sims Evans, MENG Qingyue, ZHU Zhankuan, WANG Xueliang, ZHENG Zhijiel, JIANG YuhongLI LimingLI LimingJIAN Qingwu,  ZHU ZhankuanHU YonghuaYAN HongMENG QingyueMENG QingyueDANG ShaonongWANG XueliangJIANG YuhongJIANG YuhongXU DongXU DongPeggy Bentley